سمعک های پشت گوشی ARENA 3


- با پوشش دهی در افت های مختلف شنوایی
- با دو قدرت پاور و سوپر پاور
- با پوسته های بسیار محکم و پر قدرت
- دارای ولوم الکلنگی با دو کاربرد
- دارای ویژگی حذف فیدبک و مدیریت نویز